Tag: ชุดจีน


ธรรมเนียมปฏิบัติการตบแต่งแต่ละเวลาด้วยชุดจีน

2
June

เรื่องเก่าแก่ของประเทศจีนมีมานานถึง 5 พันปี ประเพณีนิยมเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดจีนก็มีมายาวนานไม่แพ้กัน ซึ่งในระยะเวลา 5 พันปีมานั้น  ชาวจีนได้รับอำนาจเครื่องแต่งกายจากชนกลุ่มน้อย เผ่าต่าง ๆ ในประเทศจีน  รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกายเสื้อผ้าของชาวต่างชาติ รวมกันกันจนเป็นประเภทยอดเยี่ยมของการแต่งเนื้อแต่งตัวชาวจีนในยุคนั้น ๆ ซึ่งการแต่งกายของชาวจีนนั้นมีความกลายเป็น อย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยเหตุว่าคนกลุ่มน้อยเผ่า ๆ ต่างในประเทศจีนมีอยู่ถึง 42 เปอร์เซนต์ ของประชากรจีนทั้งหมด ซึ่งเมืองที่มีคนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เยอะที่สุดคือเมือง หวินหนาน จึงจำเป็นที่จะต้องแยกประเภทวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจารีตการแต่งกายแต่ละคราวของชาวจีนและกลุ่มการแต่งกายของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในประเทศจีน ซึ่งมีอยู่ถึง 50 กว่า ชนเผ่า  คนกลุ่มน้อยเหล่านี้มักจะมีการแต่งกายที่มีลักษณะลักษณะเฉพาะและมักจะไม่มีการแก้ไขไปตามช่วง ในฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงจารีตการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ละคราวของชาวจีน

สมัยฉิน  (221-220 ปีก่อนคริสต์ศักราช)     เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสมัยฉินได้รับอิทธิพลจากแนวคิดอิ๋นหยางดุลยภาพของสรรพสิ่ง กฎแห่งความสมดุลของธรรมชาติ) เนื่องจากยุคสมัยฉินค่อนข้างจะสั้น ดั้งนั้นสีของเสื้อจะเป็นการผสมผเสระหว่างสีเครื่องแต่งตัวที่ฉินซีฮ่องเต้เป็นผู้กำหนดและสีเครื่องนุ่งห่มตามรีตประเพณีนิยมของยุคจ้านกั๋ว

Comments Off on ธรรมเนียมปฏิบัติการตบแต่งแต่ละเวลาด้วยชุดจีน | สินค้า

Back to top